تماس با ما
مشخصات عمومی
کد: 8/96 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: پروژه حفر چاه آهکی شامبراکان سید جمال الدین وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

نوبت اول               آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 8/96

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج- خیابان ابن سینا 11- تلفن 33232011-074 شناسه ملی 10861933214019 کد اقتصادی 41133633449  و کد پستی 7591961138 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته کاوشهای زمینی ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 

 

 

 

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تامین اعتبار

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار  (ریال)

مدت اجرا

1

 

 

پروژه حفر چاه آهکی شامبراکان سید جمال الدین به عمق 258 متر (طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

 

 

گچساران

 

 

نفت  و استانی و قانون استفاده متوازن با شماره طرح 1503003و007 در قالباسناد خزانه اسلامی

4837823445

242000000

4ماه

 

1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت9 صبح مورخ 26/5/96 تا ساعت 19 مورخ 30/5/96 .

 2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 11/6/96 .

3) زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ 12/6/96 .

4) مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

6) هزینه درج دونوبت آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

9) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

10) اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاریخ انتشار نوبت اول  :24/5/96                                  تاریخ انتشار نوبت دوم 25/5/96

 

                                 امورقراردادها شرکت آب وفاضلاب روستایی استان

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/05/29 مهلت دریافت اسناد: 1396/05/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/06/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/06/12
تاریخ انقضاء: 1396/09/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0