تماس با ما
مشخصات عمومی
کد: 9/96 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9/96 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج- خیابان ابن سینا 11- تلفن 33232011-074 شناسه ملی 10861933214019 کد اقتصادی 411133633449  و کد پستی 7591961138 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه 5 و بالاتر، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صلاحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ، مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تامین اعتبار

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار  (ریال)

مدت اجرا

1

پروژه آبرسانی  برغون و گروس(شامل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80PN10 به قطرهای 20 میلیمتر  به طول 670 متر / 63 میلیمتر  به طول 520متر /75 میلیمتر  به طول 1680 متر/ 90 میلیمتر  به طول 1882 متر/ 110 میلیمتر  به طول 1140 متر /125 میلیمتر  به طول 420 متر /160 میلیمتر  به طول 7500 متر انشعاب به قطر 20 میلیمتر 95 عدد احداث دو باب مخزن 300  و 500 مترمکعبی بتن مسلح- احداث حوضچه های شیرآلات و ...) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

باشت

 

 

 

 

طرح بنیاد برکت  و استانی در قالب اسناد خزانه اسلامی

 

 

14810310290

 

 

740515515

 

5ماه

2

 

پروژه آبرسانی  جاورده بلویری(شامل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80PN10 به قطر 75 میلیمتر  به طول 580 متر - تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 6 اینچ به طول 3310 متر - احداث حوضچه های شیرآلات و ...) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

کهگیلویه

 

 

 

 

طرح بنیاد برکت  و استانی در قالب اسناد خزانه اسلامی

 

4891544355

 

 

244577218

 

5ماه

3

پروژه آبرسانی  آلاکان و تل مویزی(شامل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80PN10 به قطرهای 20 میلیمتر  به طول 500 متر / 63 میلیمتر  به طول 963 متر /75 میلیمتر  به طول 41 متر/ 90 میلیمتر  به طول 1057 متر/ 110 میلیمتر  به طول 2442 متر /125 میلیمتر  به طول 1095 متر انشعاب به قطر 20 میلیمتر 71 عدداحداث مخزن 200 مترمکعبی بتن مسلح- احداث حوضچه های شیرآلات و ...) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

باشت

 

 

 

 

طرح بنیاد برکت  و استانی در قالب اسناد خزانه اسلامی

 

4634670414

 

 

231733521

 

5ماه

4

پروژه آبرسانی  دلی رباط(شامل شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80PN10 به قطرهای 20 میلیمتر  به طول 450 متر / 63 میلیمتر  به طول 457 متر /75 میلیمتر  به طول 881 متر/ 90 میلیمتر  به طول 1310 متر انشعاب به قطر 20 میلیمتر 65 عدد - تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 3 اینچ به طول 12 متر و 4 اینچ به طول 612 متر احداث مخزن 100 مترمکعبی بتن مسلح- احداث حوضچه های شیرآلات و ...) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

باشت

 

 

 

 

طرح بنیاد برکت  و استانی در قالب اسناد خزانه اسلامی

 

2699076753

 

 

134953838

 

3ماه
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 26/5/96 تا ساعت 19 مورخ 30/5/96 .

 2) آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 11/6/96 .

3) زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ 12/6/96 .

4) مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .

5) بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

6) هزینه درج آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7) به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

9) متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

10) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

11) اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131

دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاریخ انتشار نوبت اول  : 24/5/96                                 تاریخ انتشار نوبت دوم 25/5/96

                                 امورقراردادها شرکت آب وفاضلاب روستایی استان
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/05/29 مهلت دریافت اسناد: 1396/05/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/06/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/06/12
تاریخ انقضاء: 1396/08/09
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0